درباره ی ما

کامپانی نیاکو تا چندی پیش فقط در زمینه ی نوشتن درباره ی گرجستان فعالیت می نمود اما پس از شرایط بدی که در گرجستان به وجود
آمد تصمیم گرفتیم ضمینه ی فعالیت خود را به فعالیت های اینترنتی و کسب در آمد اینتنرتی تغییر دهیم.هم اکنون با معرفی بهترین های اینترنت سعی در جذب بازدید بیشتر به وب سایت را داریم

Scroll to top